Leveringsvoorwaarden

Risico’s en aansprakelijkheid

Het gebruik van de roeifiets
Met het gebruik van een roeifiets neemt de berijder (hierna te noemen “roetser”) een bepaald risico op ongevallen (net als op iedere andere fiets). De roetser moet voor het roetsen de staat van de gehele roeifiets controleren (bijvoorbeeld banden). Het is de eigen verantwoordelijkheid van de roetser om te gaan roeifietsen (roetsen), ook met betrekking tot met welke snelheden gereden wordt en welke risico’s hij of zij neemt. Thijs Industrial Designs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan roetser, roeifiets of derden die het gevolg kunnen zijn van een roeifietsongeluk en/of materiaalfout aangezien dit nooit 100% kan worden uitgesloten.

Het proefrijden, huren of lenen van een (roei)fiets van Thijs Industrial Designs
Het gebruik van de roeifiets is altijd expliciet voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is altijd aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het geleende of gehuurde tenzij er duidelijk sprake is van een oorzaak of reden die terug te voeren is op een foute handeling of nalaten van Thijs. Met het accepteren van een proefrij-, leen- of huurfiets verklaart de huurder zich met deze expliciete voorwaarde akkoord.

Offertes en leveringen volgens HISWA verkoop en leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1-4-69 onder nr. 62.